Technologie výstavby

Základová deska

Základová deska

Základová deska stavby je skutečným „základem“každého domu. Základ stavby je ta nejdůležitější část, na které závisí kvalita a zejména životnost Vašeho domu.Budování základové desky se proto musí věnovat patřičná pozornost. Je zcela logické, že jiný typ základů vyžaduje lehká montovaná dřevostavba a zcela jiné provedení základové desky si žádá zděný dům nebo dokonce výšková stavba. Konstrukce základové desky je také samozřejmě ovlivněna terénními podmínkami staveniště, zvláště s přihlédnutím k typu a únosnosti podloží stavby.

Hydroizolace

Hydroizolace

Jedna z velmi důležitých prací je hydroizolace domu, jelikož dodatečná hydroizolace je velmi finančně náročná a samozřejmě velmi nepříjemná pro budoucí obyvatelé domu, kteří se při nejmenším potýkají z bakteriemi (plíseň), které jsou zdravotně závadné v horším případě dochází k průsaku vody či vlhkosti do objektu. Podzemní části staveb jsou kromě statických vlivů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy (agresivní voda a zemina, „bludné proudy“, popř. v zemině kolem objektu obsažené chemické látky z lidské činnosti) a radonem z podloží objektu. Působení vody je vyjádřeno hydro.

Konstrukce podzemních částí staveb vyžadují ochranu proti vodě a korozním vlivům, vnitřní prostředí podzemí se obvykle chrání před pronikáním vody a radonu. Ochranu podzemní části stavby proti vodě, korozním vlivům a proti radonu je třeba navrhovat ve vzájemných souvislostech jako systém opatření nejen konstrukčních, ale také architektonických a organizačních.

Hranoly

Hranoly

Jak jsme se již zmínili základním charakteristickým prvkem dřevostavby je používání dřeva garantované kvality. Hranoly námi použité jsou sušené konstrukční dřevěné délkově napojované hranoly a splňují nejvyšší požadavky které jsou na tyto stavební materiály kladeny.Hranoly jsou s jasně definovanými vlastnostmi – jsou přesně stanoveny limity pro obsah vlhkosti, přesnost rozměrů, vady materiálu, kvalitu povrchu atd. Hranolů používáme pouze certifikované a vysoce kvalitní, převážně jehličnaté řezivo zejména smrkové a modřínové. V případě, že je stavba řádně uzavřena jsou houby, plísně a napadení hmyzem vyloučeny.

Vlhkost dřeva hranolu by měla činit 15 %. Pro jednotlivé konstrukční hranoly nebo lamely je vybráno středová část kmene, přičemž podélný řez je veden středem nebo poblíž středu.

Pečlivým vizuálním výběrem jsou vyloučeny nebo odstraněny vady které by mohly být na překážku mechanicko-fyzikálních nebo pohledových vlastností konstrukčních hranolů. Tato kvalita je rozhodující pro výsledný estetický i technický efekt konstrukčních hranolů. Nedochází k výsušným trhlinám, kroucení a dalším degradacím dřeva, které se můžou projevit i na opláštění konstrukce nebo pohledových částí konstrukčních hranolů. Přesto je nutno mít na zřeteli, že dřevo je přírodní materiál se svými specifickými a přirozenými vlastnostmi. Proto nelze vznik ojedinělých a nevýznamných deformací vyloučit.

Tepelná izolace

Tepelná izolace

Další velmi důležitým materiálem je tepelná izolace. Aby v domě zůstala příjemná teplota i přesto, že se do něj dodává tak málo energie, je třeba teplo úzkostlivě chránit. Jedna z nejdůležitějších součástí domu je dobrá tepelné izolace, která výrazně snižuje tepelné ztráty a přináší domu řadu dalších výhod. Izolaci, kterou používáme, je víceúčelová tepelná izolace na bázi skleněných minerálních vláken. Výroba materiálu spočívá v rozvlákňování taveniny z křemičitého písku,recyklovaného skla a dalších přísad.

Materiál je díky svým tepelně izolačním vlastnostem, nízké hmotnosti, dobré zpracovatelnosti a dalším technickým vlastnostem vhodný zejména pro zabudování do lehkých konstrukcí a lze také použít jako tepelně izolační i akusticky tlumící vložku konstrukcí lehkých montovaných příček. Dále se využívá i jako akusticky tlumící vložka stropů se zavěšeným podhledem,nezatížená tepelná izolace podlah,nezatížená tepelná izolace stropních konstrukcí a podhledů, tepelná izolace šikmých střech umístěná mezi krokvemi.

Výpočty parametrů obvodové stěny Qhouse dle ČSN EN ISO 6946

Tepelný odpor konstrukce (R) 5,68 m²K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce (U) 0,164 W/m²K
Fázový posun teplotního kmitu 7,8 h
Parotěsné folie

Parotěsné folie

Jsou plastové fólie lehkého typu pro vytváření vrstev omezující infiltraci vzduchu a difúzi vodní páry do konstrukcí se skládanou krytinou – šikmých střech, podhledů a montovaných stěn. Fólie se umísťují zpravidla na interiérovou stranu tepelně-izolační vrstvy. Předpokladem správné funkce je kvalitní provedení, zejména těsné provedení spojů fólie a napojení na další stavební konstrukce. Námi používaná fólie je vysoce kvalitní parotěsná fólie pro stěny a střešní konstrukce, vyrobená ze samozhášecího polyethylenu. Jednotlivé druhy fólie se liší plošnou hmotností a mechanickými vlastnostmi.

Výpočet prostupu vodní páry skrz obvodovou stěnu Qhouse

 

Sádrovláknité desky FERMACELL

Sádrovláknité desky FERMACELL

Fermacell dosahuje své osvědčené kvality přesvědčivou celkovou koncepcí, která začíná již ve výrobě. Sádrovláknité desky fermacell se skládají ze sádry a papírových vláken, která se získávají recyklací. Na výrobních linkách řízených počítačem se po přidání vody a bez dalších pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou přírodních surovin pod vysokým tlakem na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Jedná se o inovační a ekologicky nezávadný výrobní postup s nejpřísnější kontrolou kvality. Fermacell je jak stavební a protipožární deskou tak i deskou do vlhkých místností.

Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje: konstrukce fermacell jsou vyráběny racionálně a poskytují nejvyšší míru pevnosti, ochrany proti požáru a hlukové a tepelné izolace.  Vedle zvláštních požadavků na kvalitu je kladen největší důraz na stavebně – biologickou nezávadnost desek fermacell. Rakouský institut pro stavební biologii testoval užívané suroviny, výrobní postup i konečný produkt fermacell. Zpráva o zkouškách tohoto renomovaného institutu potvrzuje, že sádrovláknité desky fermacell jsou doporučeníhodné ze stavebně-biologického hlediska. Jsou zejména vhodné pro vnitřní výstavbu útulných místností v celém domě a podstatnou měrou přispívají k dobrému klimatu domova.

Oblast použití

 • Příčky (nenosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Příčky (nosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Bytové příčky (nosné nebo nenosné)
 • Požární stěny (nosné nebo nenosné)
 • Štítové stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Venkovní stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí)
 • Předsazené stěny/stěny šachet
 • Opláštění stěn
 • Suchá omítka
 • Podhledy
 • Opláštění stropů
 • Výstavba podkroví (opláštění stropů, šikmých stěn a nadezdívek)
Charakteristické hodnoty
objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m3
součinitel difúzního odporu [µ] 13
součinitel tepelné vodivosti [λ] 0,32 W/mK
měrná tepelná kapacita [c] 1,1 kJ/KgK
tvrdost (Brinellova zkouška 30 N/mm²
bobtnavost po 24 hodinách uložené ve vodě < 2 %
součinitel tepelné roztažnosti 0,001 %/K
roztažnost/smrštění při změně rel. vlhkosti o 30% při 20°C 0,25 mm/m
ustálená vlhkost při 65% relativní vlhkosti a při 20°C 1,30%
třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1 A2
hodnota pH 7 – 8
Střešní krytina

Střešní krytina

Výběr střešní krytiny pro novostavbu je nesmírně zodpovědný úkol. Střešní krytina ovlivní nejen vzhled domu. A v neposlední řadě, vzhled a druh střešní krytiny působí i na pocity obyvatel objektu. Je možné zvolit střešní krytinu těžkou nebo lehkou. Ale konečná volba není vůbec jednoduchá. Na scénu totiž vstupují další kritéria výběru. Někdo chce nejlevnější variantu, někdo se soustředí především na vzhled střechy. Tyto oba „extrémy“ nejsou tím šťastným řešením, protože potom se lze dočkat takových stavebních „šíleností“. A bohužel, v době dnešní určité urbanistické volnosti se lze setkat stále častěji s  takovými a dalšími podobnými neestetickými a nepraktickými střešními úlety.

Podle čeho tedy vybírat střešní krytinu? Především je třeba soustředit svou pozornost na krov a jeho schopnost odolávat hmotnosti. Také je vhodné  brát v potaz, že střešní krytina je velmi namáhána po celý rok, musí odolat nepříznivým povětrnostním podmínkám, dešti, větru, sněhu, prudkému slunci, exhalacím apod. Není od věci se rozhlédnout i po střechách v okolí a tím zjistit, jaké druhy střešní krytiny byly voleny nejčastěji. A pozor, dokonce se může stát, že v některých lokalitách se nepovolí kvůli vzhledu některé střešní krytiny právě s ohledem na okolní zástavbu.Tašky, které používáme jsou pálené tašky se vyrábějí z klasického přírodního a ekologického materiálu z keramické hlíny. Výhodou pálených tašek je vzhledová a barevná stálost, dlouhá životnost těchto krytin.

Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům. V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem a tak po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. Dle bližšího členění se jedná o tašku s přerušovanou vodní drážkou s jedním žlábkem posuvná v drážce.

Za účelem jednání ohledně možnosti uzavření smlouvy o dílo na výstavbu rodinného domu zájemce souhlasí s tím, aby společnost Quality house s.r.o. mohla v rámci této komunikace užívat osobní údaje případného zájemce, zejm. jeho jméno, příjmení, bydlište, kdy tyto údaje budou sloužit výlučně za účelem uzavření případné smlouvy a společnost Quality house s.r.o. jako správce těchto údajů se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, tj. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sovislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kontaktujte nás pro více informací